“ไม่ว่าจะถูกคุมขังเพราะเหตุใด บุคคลซึ่งถูกจำกัดอิสรภาพถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง (Vulnerable) เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมปกติและถูกจำกัดอิสรภาพในการดำเนินชีวิตของตนเอง”

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2413 เป็นต้นมา ไอซีอาร์ซีได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ภายในสถานคุมขังและการปฏิบัติต่อบุคคลซึ่งถูกจำกัดอิสรภาพ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามหลักการกาชาดของกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (The Movement) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักด้านมนุษยธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ ความเป็นกลางและเป็นอิสระ

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงประสบการณ์ทำงานในการพัฒนาสถานคุมขังและการปฏิบัติต่อบุคคลซึ่งถูกจำกัดอิสรภาพตามแนวทางของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าเยี่ยมสถานคุมขัง ขั้นตอนในการดำเนินงาน พันธสัญญาในการรักษาความลับ รวมถึงกิจกรรมที่ ICRC ให้การสนับสนุนต่อผู้ถูกคุมขังในสถานคุมขัง

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ในภาษาไทยคลิ๊กที่นี่ การคุ้มครองบุคคลซึ่งถุกจำกัดอิสรภาพ