ชัยชนะที่ไร้มนุษยธรรมไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริง

, บล็อค

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญข…