กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าร่วมกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการตัดสินใจในการปฏิบัติการที่มิใช่การรบ ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2558 การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางทหารในการทำหน้าที่บังคับใช้กฏหมายและการใช้อำนาจของตำรวจ เพื่อเป็นการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการวางแผนทางยุทธวิธี รวมถึงกระบวนการตกลงใจสำหรับหน่วยทหารที่ทำหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมาย เพื่อเน้นถึงหลักการสำคัญที่ทหารจะต้องปฏิบัติตามในการออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว และ เพื่อแสดงให้เห็นถึง “ความแตกต่างระหว่างหลักกฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฏหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ” “ทหารกับการทำหน้าที่บังคับใช้กฏหมาย” “การจัดกำลังพล” และ “ความเข้าใจในกิจกรรมและพันธกิจของไอซีอาร์ซี”การสัมมนาครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนายทหารระดับสูง 39 นาย ที่เข้าร่วมการสัมมนาที่มองว่า การสัมมนานี้เป็นการสัมมนาที่มีประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ได้ในสถานการณ์การทำงานจริง

นายเบอาท ชไวเซอร์ ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯของไอซีอาร์ซีมอบของที่ระลึกแก่พลโทยอดชัย ยั่งยืน ที่ปรึกษาผอ.รมน.ภาค 4

นายเบอาท ชไวเซอร์ ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯของไอซีอาร์ซีมอบของที่ระลึกแก่พลโทยอดชัย ยั่งยืน ที่ปรึกษาผอ.รมน.ภาค 4

ผู้แทนจากหน่วยเฉพาะกิจภายใต้สังกัดของกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รับฟังการบรรยายจากวิทยากรของไอซีอาร์ซี

ผู้แทนจากหน่วยเฉพาะกิจภายใต้สังกัดของกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รับฟังการบรรยายจากวิทยากรของไอซีอาร์ซี

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกรณีศึกษา

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกรณีศึกษา

นายชาร์ลี ด๊อร์มัน โอ กาวัน วิทยากรไอซีอาร์ซีตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมสัมมนา

นายชาร์ลี ด๊อร์มัน โอ กาวัน วิทยากรไอซีอาร์ซีตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมสัมมนา

ผู้แทนจากหน่วยเฉพาะกิจภายใต้สังกัดของกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รับฟังการบรรยายจากวิทยากรของไอซีอาร์ซี

ผู้แทนจากหน่วยเฉพาะกิจภายใต้สังกัดของกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รับฟังการบรรยายจากวิทยากรของไอซีอาร์ซี

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกัน

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกัน