ICRC ประณามการฆาตกรรมพยาบาลผดุงครรภ์ และเรียกร้องให้ปล่อยตัวเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อีกสองท่านที่ถูกลักพาตัวขณะออกปฎิบัติงานในประเทศไนจีเรีย

, บล็อค

เจนีวา/อาบูจา (ICRC) – คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (IC…