หลักการพื้นฐานของกลุ่มองค์กรกาชาด และเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

, E-Book

อธิบายหลักการทั้ง 7 ประการของกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยวว…