Day of the Dead คนเป็นระลึกถึงคนตาย งานเทศกาลของละตินอเมริกาถูกจัดอย่างไรในสถานการณ์โควิด-19

, บล็อค

Dia de los Muertos (Day of the Dead) เทศกาลระลึกถึงผู้จ…