“ซีเรีย – หยุดยิงเพื่อสู้วิกฤตโคโรน่า” – UN และ ICRC

, บล็อค

“การหยุดยิงทั่วประเทศควรเกิดขึ้นเพื่อระดมทรัพยกรทั้งหมด…