“อนาคตขึ้นอยู่กับปัจจุบัน” ถึงเวลาขยายมาตรการลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

, บล็อค

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ใช่ภัยคุกคามอันห่างไกล แ…