สถานะของบุคลากรทางการแพทย์: ชัดเจนหรือไม่

, บล็อค

การให้ความคุ้มครองแก่ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ ตลอดจนบุคลากร…