เหตุผล 5 ประการ ที่ทำให้ข้อมูลที่เป็นความลับของ ICRC ไม่สมควรนำไปใช้ในกระบวนการดำเนินคดี

, บล็อค

ภาระกิจของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International C…