งานมนุษยธรรมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality)

, บล็อค

เกมส์กับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอาจฟังไม่เข้ากันเท่าไห…