Hauwa Mohammed Liman เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และตัวประกันท่านที่สอง ถูกฆาตกรรมในประเทศในจีเรีย

, บล็อค

…เรารู้สึกสีกหดหู่ที่ต้องเขียนข้อความต่อไปนี้&#82…