การแข่งขันว่าความศาลจำลองกับการปลูกฝังหลักการทางมนุษยธรรมให้แก่เยาวชน (ตอนที่ 2)

, บล็อค

ในตอนก่อนหน้า เราได้พูดถึงที่มาและความสำคัญของกิจกรรมแข…