The Face of ICRC: เส้นทาง 30 ปี กับการทำงานด้านมนุษยธรรม

, กลุ่มองค์กรกาชาด / เรื่องเล่าจากภาคสนาม

#คุณรู้หรือไม่? ในปี 1975 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ …