การคุ้มครองบุคคลซึ่งถูกจำกัดอิสรภาพ

, บล็อค / สิ่งพิมพ์

“ไม่ว่าจะถูกคุมขังเพราะเหตุใด บุคคลซึ่งถูกจำกัดอิ…