8 พฤษภาคม วันกาชาดโลก “กาชาดเข้าถึงทุกที่ ช่วยเหลือทุกคน”

, บล็อค

ปัจจุบันวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกของเรามีความซับ…