โครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์

, บล็อค

มอเน่ทูเป็นชาวบ้านกะเหรี่ยง อาศัยอยู่ที่บ้านทีเตเล เมือ…