ผู้บัญชาการเรือนจำในกัมพูชาร่วมหารือเรื่องมาตรการความปลอดภัยและฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขัง

, บล็อค

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรมโดยคำนึงถึงความป…