ICRC ร่วมกับ UNHCR และกรมป่าไม้ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เขาอีด่าง จังหวัดสระแก้ว

, บล็อค

ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เขาอีด่าง จังหวัดสระแก้ว ค…