การช่วยเหลือและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

, บล็อค

กว่าเก้าปีแล้วที่ความรุนแรงได้สร้างความเสียหายให้กับพื้…