fa
Close

حقوق_بین‌المللی_بشردوستانه

سخنرانی رئیس عملیات نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران در کارگاه آموزشی یک روزه‌ در زمینه نیازها و موقعیت‌ها، فرصت‌ها، چالش‌ها و محدودیت‌های بهداشتی پناهندگان در دانشگاه تهران

سخنرانی رئیس عملیات نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران در کارگاه آموزشی یک روزه‌ در زمینه نیازها و موقعیت‌ها، فرصت‌ها، چالش‌ها و محدودیت‌های بهداشتی پناهندگان در دانشگاه تهران

به مناسبت روز جهانی پناهندگان در 30 خرداد 1402، گروه بهداشت در حوادث و بلایا در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و ...