کنوانسیون‌های ژنو: حتی جنگ‌ها هم محدودیت‌هایی دارند

آن چیست که 70 سال قدمت دارد؟ جان میلیون‌ها نفر را نجات داده است؟ و همچنان به حمایت از مردم ادامه می‌دهد؟ کنوانسیون‌های ...