بیانیه پیتر مائورر، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درباره لزوم حمایت از آموزش در برابر حمله در زمان مخاصمات مسلحانه و خشونت.

بیانیه 8 سپتامبر 2022 (17 شهریور 1401)

متن بیانیه ویدئویی: ضرورت بشردوستانه واضح است: کودکان حتی در زمان مخاصمه مسلحانه باید در مدرسه باشند. محافظت از آموزش در برابر حمله بسیار مهم است و این کار شدنی است. حقوق بشردوستانه بین‌المللی روشن است: غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی باید در برابر حمله محافظت شوند. کنشگران مسلح باید تمام اقدامات احتیاطی ممکن را برای جلوگیری یا به حداقل رساندن آسیب ناشی از حملات انجام دهند.


برای دیدن ویدیو کامل این بیانیه به

کانال تلگرام دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران

بپیوندید


فراتر از رعایت قانون، حمایت از آموزش و پرورش نیز نیازمند اراده سیاسی است. و این به معنای تعریف خط مشی‌ها، ایجاد راهنمایی و توانمندسازی تصمیم گیرندگان برای حمایت بهتر از آموزش در بحبوحه مخاصمات مسلحانه و خشونت است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ آماده حمایت از همه کنشگران در تلاش‌هایشان برای حمایت از آموزش در برابر حمله است.

اما فراتر از رعایت الزامات حقوقی تحت حقوق بشردوستانه، حمایت از آموزش همچنین به اراده سیاسی نیز نیازمند است. این امر به معنی تعیین خط مشی­‌ها، ایجاد راهنمایی و توانمندسازی تصمیم گیرندگان در جهت حمایت بهتر از آموزش در بحبوحه مخاصمات مسلحانه و خشونت است.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ آماده است تا از تمامی کنشگران در تلاش‌هایشان برای حمایت از آموزش در برابر حمله حمایت کند.