26 مرداد ماه 1400- جدیدترین اخبار، خاورمیانه

مشاهده اینکه کابل از فروافتادن به ورطه یک جنگ شهری ویرانگر اجتناب نموده است باعث کاهش نگرانی های کمیته بین المللی صلیب سرخ شده است اما ما همچنان در فکر هزاران غیرنظامی هستیم که در نتیجه درگیریهای اخیر در سایر مناطق شهری این کشور زخمی یا آواره شده اند. کمیته بین المللی صلیب سرخ مصمم است که در کنار مردم افغانستان بایستد و به مردان، زنان و کودکان کمک کند تا با شرایط در حال رخ دادن در این کشور کنار بیایند.

افغانستان در میانه گذاری است که پیش بینی نتایج آن برای مردم این کشور و همچنین ما بسیار سخت است.

از تاریخ 10 مرداد ماه 1400 بیش از 7600 زخمی ناشی از سلاح در مراکز تحت حمایت این سازمان در سراسر افغانستان درمان شده اند و بیش از 40 هزار نفر نیز در 3 ماه اخیر در این مراکز درمان شده اند.

تیمهای درمانی و مراکز توانبخشی جسمی سازمان ما پیش بینی می کنند که در ماهها و سالهای پیش رو پذیرای بیمارانی باشند که پس از بهبود از جراحات حاصل از تجهیزات انفجاری که در سراسر کشور پخش هستند و برخی از آنها به جا مانده از چند هفته اخیر بوده اند، به این مراکز مراجعه نمایند. مشاهده پر بودن بخشهای درمانی سازمان ما از کودکان و جوانانی که اعضای خود را از دست داده اند مایه دلشکستگی است.

نیازهای بشردوستانه در افغانستان برای مدتهای طولانی در سطح بالایی بوده و این نیازها، بویژه در چند هفته اخیر، همیشه به شکل کامل تامین نشده است. اکنون کمیته بین المللی صلیب سرخ کسری منابع مالی در حدود 30 میلیون فرانک سوییس از مجموع حدود 79 میلیون فرانک سوییس تخصیص یافته به افغانستان دارد. ما از اهداکنندگان خواهان منابع مالی افزایش یافته و فوری برای حمایت از فعالیتهای میدانی درمانی و فعالیتهای توانبخشی جسمی در مراکز بازتوانی خود داریم.

کمیته بین اللملی صلیب سرخ از سال 1366 در افغانستان حاضر بوده است. برای سالیان متمادی کارکنان این سازمان برای حفاظت و کمک رسانی به کسانی که در مناطق تحت کنترل طالبان بوده اند تلاش کرده اند و ما کانالهای ارتباطی بازی با رهبران محلی و سطح بالا داریم. ما همراه با جمعیت هلال احمر افغانستان برای کمک به کسانی که زندگی شان زخمی جنگ شده است به کار خود ادامه می دهیم.